• Ansvarsbegränsning, garanti m.m.

    Samtliga stenskivor omfattas av en garanti på 5 år gällande materialets ursprungliga fel och uppkomna under produktion. Garantin omfattar inte fel som uppstår vid egen förändring av varans funktion eller utseende, eller felaktigt användande. Visar sig levererat gods vara behäftat med fel, för vilket säljaren är ansvarig, är säljaren skyldig att inom skälig tid i sitt val kostnadsfritt ersätta, reparera eller omarbeta det levererade godset.

    Utöver vad som anges i dessa allmänna villkor har CustomKitchen inte något ansvar för dröjsmål för fel i godset. CustomKitchen har inte någon skyldighet att på grund av dröjsmål samt fel eller brist i varan utge någon ersättning till kunden för utgifter, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt förlust. Denna ansvarsbegränsning gäller dock endast under förutsättning att CustomKitchen inte har agerat grovt vårdslöst.

    CustomKitchen ansvarar inte för att information från våra leverantörer är korrekt. Du som kund måste själv förvissa dig om att godset uppfyller alla av leverantören angivna förutsättningar samt bedöma material och produkts lämplighet för avsedd användning.

    Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från CustomKitchens sida och ska aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att CustomKitchens skriftligen medgivit sådan skuld eller sådant fel.

    CustomKitchen reserverar sig för felaktigt införd data i offerter och ordererkännanden, i de fall detta sker har kunden efter att ha blivit informerad om felet rätt till att häva beställning om merkostnad uppkommer.