Ansvarsbegränsning, garanti m.m.

Luckor omfattas av en garanti på 2 år gällande materialets ursprungliga fel och uppkomna under produktion. Garantin omfattar inte fel som uppstår vid egen förändring av varans funktion eller utseende, eller felaktigt användande.

Utöver vad som anges i dessa allmänna villkor har Customkitchen inte något ansvar för dröjsmål för fel i godset. Customkitchen har således inte någon skyldighet att på grund av dröjsmål samt fel eller brist i varan utge någon ersättning till Kunden för utgifter, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt förlust. Denna ansvarsbegränsning gäller dock endast under förutsättning att Customkitchen inte har agerat grovt vårdslöst.

Customkitchens säljare lämnar gärna råd med utgångspunkt i den kunskap och information de har om det aktuella materialet och dess användningsområde. Dock utgör rådgivningen i sig ingen garanti.  Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive material och produkt medför att du som kund själv noggrant ska bedöma material och produkts lämplighet för avsedd användning.

Customkitchen ansvarar inte för den slutliga funktionen i köket.

Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från Customkitchens sida och skall aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att Customkitchens skriftligen medgivit sådan skuld eller sådant fel.