8. Ansvarsbegränsning och Garanti

8.1. Våra luckor omfattas av en 2-årig garanti gällande materialets ursprungliga fel som uppstår under produktionen.

8.2. När en brist uppstår genomför Customkitchen en utvärdering och beslutar om garantin gäller i det specifika fallet. Om bristen omfattas av garantin överenskommer Customkitchen och köparen om den bristfälliga produkter antingen repareras, ersättas eller ersättas med ett ekonomiskt värde.


8.3. Garantin omfattar inte följande:


8.3.1. fel som uppstår vid ändringar av varans funktion eller utseende eller vid felaktig användning;


8.3.2. normalt slitage, inklusive normal förändring av färg över tid;


8.3.3. skador orsakade av yttre krafter (inklusive slag, drag, vattenskador, brandskador osv.);


8.3.4. skador som uppstår på grund av brott mot skötselanvisningar, inklusive användning av olämpliga underhållsprodukter och/eller otillräckliga rumsförhållanden;


8.3.5. problem relaterade till icke-standardiserade produkter (till exempel problem med kundens egna speciallösningar; väsentliga förändringar av standardmått på lådor och/eller dörrar; problem orsakade av förändringar i antal och/eller placering av gångjärnshål).


8.4. Utöver vad som anges i dessa allmänna villkor har Customkitchen inte något ansvar för dröjsmål på grund av fel i godset. Customkitchen har således inte någon skyldighet att på grund av dröjsmål samt fel eller brist i varan utge någon ersättning till Kunden för utgifter, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt förlust. Denna ansvarsbegränsning gäller dock endast under förutsättning att Customkitchen inte har agerat grovt vårdslöst.


8.5. Customkitchens säljare lämnar gärna råd med utgångspunkt i den kunskap och information de har om det aktuella materialet och dess användningsområde. Dock utgör rådgivningen i sig ingen garanti. Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive material och produkt medför att du som kund själv noggrant bedömer material och produkts lämplighet för avsedd användning.


8.6. Kompensation för reklamationer ska betraktas som en goodwill-åtgärd och får inte tolkas som ett erkännande av fel eller skuld, om inte Customkitchen uttryckligen erkänner sådan skuld eller fel skriftligen.